ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

คนไข้ไทยตายแบบป้องกันได้ 6 หมื่นคนต่อปีเป็นเรื่องจริง!

สถิติคนไข้ไทยตายโดยป้องกันได้

10 % ของผู้ป่วยในที่เกิดภาวะแทรกซ้อน 13 ล้านคน = 1.3     ล้านคน
10 % เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน                            = 1.3      แสนคน
ครึ่งหนึ่งผู้ป่วยที่เสียชีวิต เป็นการเสียชีวิตที่ป้องกันได้  = 65,000 คน  (1 ต่อ 6)

แหล่งที่มาของข้อมูล
รายงานของนายแพทย์สรรธวัช อัศวเรืองชัย ในการประชุมองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงนิวเดลีระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2549 นำเสนอสถิติข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยของคนไข้ในประเทศไทย  โดยอ้างถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบบันทึกทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลหลักขนาดใหญ่ 2 แห่ง พบว่า 10% ของผู้ป่วยในเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์  ในจำนวนนั้น 10 % นำไปสู่การเสียชีวิต และครึ่งหนึ่งของภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวสามารถป้องกันได้

จาก สถิติของกระทรวงสาธารณสุขไทย : มีผู้ป่วยในทั้งหมด ปี 2552 จำนวน 13 ล้านคน เสียชีวิต397,327 คน ดังนั้นจึงคำนวณได้ว่าจาก 13 ล้านผู้ป่วยในจะเกิดภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ10 เป็นจำนวน1.3 ล้านคนนำไปสู่การเสียชีวิต ร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวน 130,000 คน ครึ่งหนึ่งยอดผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ จึงเป็น 65,000 คนต่อปี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคนไข้ในโรงพยาบาลที่เสียชีวิต  1 ใน 6 คน จะเป็นการเสียชีวิตแบบป้องกันได้


Dr Santawat Asavaroengchai, Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health, who also participated in the Technical Discussions on Patienthttp://www.searo.who.int/LinkFiles/Quality_and_safety_in_health_care_HSD-297-First_Regional_Workshop_on_Patient_Safety.pdf

 Report / Page 16 / Safety at the CCPDM in June 2006, described the patient safety situation in Thailand. Based on an audit of medical records at two major hospitals, the prevalence of hospital-related adverse events in Thailand is similar to that prevailing in industrialized countries: 10% of inpatients developed adverse events, 10% of adverse events led to death, and half of the events were preventable.

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2552
นพ. ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านการรับรองมาตรฐาน คุณภาพผู้ใช้รหัสโรคระดับกลางของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของเจ้าหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูล สาเหตุการป่วยการตายของประชาชนในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน

ปลัด กระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญมาก ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยและระดับโลก ในการนำมาใช้เพื่อวางแผนในการป้องกันเฝ้าระวังโรค และดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ลงรหัสโรค และขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผู้ลงรหัสโรค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สอบผ่านแล้ว 514 คน

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการลงรหัสโรคผู้ป่วย มากกว่า 1,500 คน โดยในการรวบรวมวิเคราะห์จำนวนและสาเหตุการป่วยและการเสียชีวิตทั่วประเทศ นั้น มีรหัสแยกรายโรครวมกว่า 30,000 รหัส ซึ่งในปี 2552 มีผู้ป่วยใช้บริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก 190 ล้านครั้ง เฉลี่ยคนไทยป่วย 2.98 ครั้งต่อคน มีผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษา<span>ในโรงพยาบาล 13 ล้านครั้ง โดยเฉพาะในปี 2551 ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด397,327คน


คนเสื้อสีเหลือง ทำไมไปพูดเมืองนอก บ้านเราทำไมไม่พูด
ทำไมปล่อยให้แพทยสภาพูดได้ทุกวันว่าหมอไม่เคยผิด

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ