ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

จม.รัฐมนตรีจุรินทร์..ถึงประธานวิปรัฐบาล

(สำเนา) ด่วนที่สุด ที่นร ๐๔๐๔/๑๑๙๔๑
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

22 ตุลาคม 2553

เรื่อง ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
เรียน ประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล (นายวิทยา แก้วภราดัย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1439/2553 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553  
2. ข้อสรุปประเด็นความเห็น/ข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ฉบับ   

ตาม ที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้บรรจุร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และพระราชบัญยัติอื่นที่มีหลักการใกล้เคียงกันอีก 7 ฉบับ ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และได้มีกลุ่มผู้สนับสนุนและคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น      

กระทรวง สาธารณสุขได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งดังกล่าวโดยได้แต่งตั้งคณ ะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุข ประกอบด้วยบุคคล 63 คน และได้มีการประชุม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 12 ตค.และ15 ตค. 53 และได้สรุปผลการประชุมดังนี้ 

1. กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรวบรวมประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบ ัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ. .... จากหน่วยงานต่างๆทั้งหมด 20 หน่วยงาน ซึ่งสรุปความเห็นได้ดังนี้

1.1 หน่วยงานที่เห็นด้วยในหลักการกับร่างพ.ร.บ.กับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว แต่ควรมีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขบางมาตรา มีทั้งหมด 14 หน่วยงาน ได้แก่ สภากายภาพบำบัด สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล องค์กรประชาชน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์  สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สมาพันธ์แพทย์รพศ./รพท. สมาคมแพทย์คลินิกไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

1.2  หน่วยงานที่ให้ชะลอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไว้ก่อน เพื่อให้มีการพิจารณารายละเอียดในประเด็นต่างๆให้รอบคอบ และให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน และเสนอให้ขยายมาตรา 41 แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายฯ มีทั้งหมด 6 หน่วยงาน ได้แก่โรงพยาบาลตำรวจ แพทยสมาคม กรมแพทย์ทหารเรือ แพทยสภา ทันตแพทยสภา และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

2. ประเด็นที่มีการเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพื่อแก้ไขบางมาตรา มีอยู่ 12 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ประเด็นที่ 2 หลักการ

ประเด็นที่ 3 คำนิยาม

 ประเด็นที่ 4 การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

ประเด็นที่ 5 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์

ประเด็นที่ 6 สำนักงานเลขานุการ

ประเด็นที่ 7 กองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบอบบริการสาธารณสุข

ประเด็นที่ 8 การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและชดเชย

ประเด็นที่ 9 การฟ้องคดีอาญาและบทกำหนดโทษ

ประเด็นที่ 10 การแต่งตั้งกรรมการในบทเฉพาะกาล

ประเด็นที่ 11 การไกล่เกลี่ยและการสร้างเสริมความสัมพันธ์

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาระบบความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหาย  

ซึ่งที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือในแต่ละประเด็น โดยมีข้อสรุปร่วมกันทั้ง 12 ประเด็น ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย(2)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ   
(นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานรัฐมนตรี โทร 0 2590 1150 โทรสาร 0 2590 1132 

ท่านรัฐมนตรีอย่าลืมสัญญา ว่าจะผลักดันพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ล้านเปอร์เซนต์

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ