ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

นายกรัฐมนตรี..ยืนยันไม่ถอน..ไม่ชะลอร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

20 ตุลาคม 2553
เรื่อง    ขอให้เดินหน้าพิจารณาร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...
เรียน   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สืบ เนื่องจากนายวิทยา แก้วภราดัย ประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยภายหลังการประชุมวิปรัฐบาลเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมาว่า หลังจากรับฟังคำชี้แจงของตัวแทนเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์และตัวแทน แพทย์ ถือว่ามีเหตุผลทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตามทางกลุ่มแพทย์ที่คัดค้านบอกว่าการประชุมคณะเสริมสร้างความ สมานฉันท์ระบบบริการสาธารณสุข ที่มีนพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา นั้นเป็นการประชุมที่มิชอบ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมีผู้เข้าร่วมเพียงแค่ 10 กว่าคน จากองค์ประชุมที่ต้องมี 80 คน ดังนั้นวิปรัฐบาลจะได้เชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมวิปอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพื่อขอทราบข้อเท็จจริง และผลสรุปการประชุมในครั้งนั้นว่ามีข้อสรุปอย่างไร หากยังมีความเห็นไม่ตรงกันอีก วิปรัฐบาลก็อาจจะผลักดันให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าประชุมพร้อม ๆ กันต่อไป

เครือข่ายฯ ไม่อาจยอมรับเหตุผลที่กลุ่มแพทย์ยกขึ้นมาอ้างได้ เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการสร้างเสริมความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณ สุขนั้น ไม่มีการโหวต ไม่มีการลงมติ ไม่มีการนับองค์ประชุม เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกัน ดังนั้นการอ้างว่าองค์ประชุมไม่ครบนั้นเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น อีกทั้งแพทย์กลุ่มนี้ได้ล้มการประชุมและเดินออกห้องประชุมถึง 4 ครั้งโดยไม่มีเหตุผล ไม่เคารพกติกา มีความพยายามที่จะล้มร่างพรบ.มากกว่าหาทางออกร่วมกัน ต่างจากเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐบาลและ ของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการโดยไม่เคยผิดเงื่อนไขใด ๆ แม้แต่ครั้งเดียว แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายฯ มีความจริงใจและพร้อมที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้

เครือ ข่ายฯ ขอกราบวิงวอนต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เห็นใจภาคประชาชนที่มีความทุกข์ร้อนอย่างแสนสาหัส  ได้โปรดอย่าถอนร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขออกจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือชะลอการพิจารณาออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากเป็นความหวังเดียวของผู้เสียหายที่จะได้รับความเป็นธรรม ซึ่งพวกเราได้เรียกร้องและรอคอยกันมาเป็นเวลานานด้วยความอดทน  และในการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุข ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมานั้นได้ก็ข้อสรุปเป็นที่พอใจร่วมกันทั้ง 12 ประเด็นครบถ้วนแล้ว  อึกทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับปากกับเครือข่ายฯ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าจะผลักดันร่างพรบ.ฉบับนี้ล้านเปอร์เซ็นต์

จึงเรียนมาเพื่อ ขอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้โปรดเดินหน้าพิจารณาร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...ผลักดันให้มีผลบังคับใช้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของสังคมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา)
ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์และคณะ

ท่านยืนยันแล้วค่ะพี่น้องว่าไม่ถอน..ไม่ชะลอ

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ