ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

เปิดหีบเลือกตั้ง กก.แพทยสภา

เปิดหีบเลือกตั้ง กก.แพทยสภา"ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพ"นำอันดับ 1

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
20 มกราคม 2554 13:27 น.

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9540000008217

คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ปี 2554 - 2556 เปิดหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีนิสิต นักศึกษาแพทย์ จากทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร มาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัตรลงคะแนน ก่อนจะนำไปสแกนด้วยเครื่องตรวจนับระบบคอมพิวเตอร์ และประกาศผลการนับคะแนนทุกๆ 1,000 คน โดยสมาชิกแพทยสภา 1 คน สามารถเลือกกรรมการได้ 26 คน และพบว่า ขณะนี้ ผู้สมัครจากทีมชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ ของ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ อนุกรรมการได้ส่งบัตรลงคะแนนให้สมาชิกแพทยสภาทั่วประเทศล่วงหน้า จำนวน 40,000 คน แต่มีสมาชิกส่งบัตรลงคะแนนกลับมาเพียงแค่ 12,540 คน หรือประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น
การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัคร 59 คน จากทั้งหมด 3 ทีม และผู้สมัครอิสระได้แก่ ทีมแพทย์ไทยสามัคคีของ นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ ทีมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ของ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา และทีมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือเป็นผู้สมัครอิสระจำนวน 6 คน
ทั้งนี้ ทีมแพทย์ไทยสามัคคี และทีมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย จับมือและชูนโยบายร่วมกันด้วยการยึดมั่นในการถอนร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขทุกฉบับ เพื่อรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย โดยกองทุนชดเชยความเสียหายต้องมาจากรัฐบาลเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และปรองดองกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และผู้ป่วย รวมทั้งเสนอกฎหมายปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศโดยรวม ส่วนทีมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ ชูนโยบายคัดค้านร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริหารสาธารณสุขเช่นเดียวกัน โดยแพทย์จะต้องไม่ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา ในการประกอบวิชาชีพโดยสุจริต ขณะเดียวกัน จะเฝ้าระวังติดตามกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อแพทย์ด้วย

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ