ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

แพทย์-พยาบาล รพ.ราชบุรี ประท้วง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นัดแต่งดำ 7 ก.พ.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 
คณะแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรี แสดงพลังคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข หลังทราบว่าทางรัฐบาลจะนำร่างเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ทั้งที่ยังไม่ทำประชาพิจารณ์ โดยจะเริ่มแต่งชุดดำประท้วงตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์

บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี ขอแสดงการคัดค้านการที่จะนำร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธ  ารณสุข พ.ศ...เข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร  
เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อประชาชน บุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบสาธารณสุขของประเทศ  
รวมทั้งยังจะเป็นภาระด้านการเงินการคลังของประเทศในอนาคต
 
ปัจจุบันปัญหาด้านสาธารณสุขมีอยู่มากที่รอการแก้ไข การผลักดันให้เกิดกฎหมายในลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่อย่างใด  
แต่จะส่งผลให้ปัญหาที่มีอยู่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นการสร้างปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นมาอีก  
อันจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศได้  
 
นอกจากนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังเปิดช่องให้บุคคลบางกลุ่มเข้ามาแสวงหาอำนาจ และผลประโยชน์ในทางที่มิชอบได้  
 
บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรีหวังว่า รัฐบาลจะทบทวน และยับยั้งการนำร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ  
และเสนอให้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และแสวงหาหนทางใหม่ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาต่อไป
 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กพ. ๒๕๕๔
บุคลากรด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลราชบุรี  

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ