ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

ความคืบหน้าร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

ขณะนี้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติ แต่จะได้พิจารณาเมื่อไหร่นั้น ขึ้นกับครม.+วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ดูแล้วคงไม่ทันภายในเดือน ก.พ.

แต่เรายังมีความหวังว่าจะได้รับการเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนตามที่นายกรัฐมนตรีรับปากเอาไว้มั่นเหมาะว่า "สิ่งไหนผมทำไม่ได้จะไม่รับปาก รับปากว่าเอาเข้าสภาเดือนกุมภาพันธ์แน่นอน" และนาววิรัตน์ กัลยาศิริ รองประธานวิปรัฐในฐานะประธานคกก.กลั่นกรองร่างกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าเอาเข้าสภาเดือนกุมภาพันธ์แน่นอน

ขณะเดียวกันฝ่ายหมอต้านพรบ.ก็ไปพบประธานวิปรัฐบาลเมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมานายวิทยา แก้วภราดัยให้คำตอบว่ารอการทำประชาพิจารณ์ของสธ.ให้แล้วเสร็จ ขณะที่สธ.เปิดทำประชาพิจารณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวง

ขณะนี้เหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียว หากพิจารณาไม่ทันเดือนกุมภาพันธ์พวกเราก็ยังมีความหวังอีกสองเดือน เนื่องจากสมัยประชุมนี้สิ้นสุดเดือนเมษายน พวกเราจะต้องกินน้ำใบบัวบกเหยือกใหญ่ ๆ อีกหรือไม่ต้องคอยติดตาม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙สมัยสามัญทั่วไป
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่องด่วน

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ สมัยสามัญนิติบัญญัติวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒

๒. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ

๓. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ..
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓

๕. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ