ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

สภาโหวต 511 เสียงเห็นชอบเดินหน้าพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

28 พ.ย. 54 - ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รัฐสภาดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่จากสภาชุดที่แล้ว ทั้ง 24 ฉบับ โดยจะมีการพิจารณาต่อในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ (วิทยุรัฐสภา)

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รัฐสภาดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่จากสภาชุดที่แล้ว ซึ่งเป็นไปตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 153 วรรคสอง จำนวน 24 ฉบับ โดยจะมีการพิจารณาต่อในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.54 - 18 เม.ย.55   

ประกอบด้วย 1.ร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ..., 2.ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ..., 3.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ..., 4.ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ..., 5.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ..., 6.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ..., 7.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ..., 8.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ..., 9.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาศาลแขวง (ฉบับที่..) พ.ศ..., 10.ร่าง พ.ร.บ.ความร่วมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ..., 11.ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำ ตำแหน่ง และประโยชน์แทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจกาแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่..) พ.ศ..., 12.ร่าง 

พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ..., 13.ร่าง พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ..., 14. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ..., 15.ร่าง พ.ร.บ.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ..., 16.ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ..., 17.ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ..., 18.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ..., 19.ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .., 20.ร่าง พ.ร.บ.ตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .., 21.ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ..., 22.ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..., 23.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... และ 24.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ...
เรณู เขมาปัญญา / ข่าว / เรียบเรียง


รัฐสภาทิ้งทวนมีมติเอกฉันท์ 511 เสียง ให้ความเห็นชอบพ.ร.บ. 24 ฉบับ เปิดทางครม.ดำเนินการต่อไป พร้อมผ่านกรอบเจรจาเศรษฐกิจ 3 ฉบับรวด
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000151756
    
       วันนี้ (28 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ได้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญติ (พ.ร.บ.) ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา 153 วรรคสอง ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอยืนยันจำนวน 24 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ... และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... เป็นต้น หลังการอภิปรายอย่างกว้างที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 511 เสียง ให้ความเห็นชอบทั้ง 24 ฉบับ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
    
       หลังจากนั้นที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย พิธีสารเร่งเปิดเสรีทางการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทย-เปรู และกรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างไทย-ญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
    
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้รับทราบพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไป จากนั้น พล.อ.ธีรเดช มีเพียร รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้สั่งปิดประชุมเมื่อเวลา 17.20 น.
ผู้จัดการออนไลน์
28พย.54

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ